Begeleid werken

Met de regeling Begeleid werken kunnen bedrijven mensen met een arbeidshandicap (die een Wsw-indicatie hebben) tegen aantrekkelijke voorwaarden in dienst nemen. Als bedrijven dat via UW doen, fungeren wij als vangnet.

Werknemers krijgen dan een reguliere arbeidsovereenkomst voor 16 tot 40 uur per week. Ook krijgen zij gewoon betaald volgens de geldende cao. Een eventueel lagere arbeidsprestatie wordt gecompenseerd met een loonkostensubsidie, die gerelateerd is aan het wettelijk minimumloon.

De werknemer staat bij het bedrijf op de loonlijst en is hiermee een volwaardig medewerker. Medewerkers ervaren dit als een enorme waardering en zijn dan ook zeer gemotiveerd.

Bij Begeleid werken fungeert UW als vangnet. Bij een eventuele beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan de medewerker terugvallen op UW.

No risk voor bedrijven
Begeleid werken biedt bedrijven een aantal – financiële – waarborgen. Medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen kan zelfs financieel aantrekkelijker zijn dan het betalen van een detacheringstarief. Zo kunnen bedrijven gebruikmaken van:

Loonkostensubsidie: betaling van loon naar arbeidsprestatie. Het bedrijf betaalt het cao-loon. Een eventueel lagere arbeidsprestatie wordt gecompenseerd met een loonkostensubsidie, die gerelateerd is aan het wettelijk minimumloon.

Subsidiemogelijkheden voor extra kosten. Er is een financiële tegemoetkoming mogelijk voor scholing, opleiding en aanpassing van de werkplek.

Kortingen op WIA- en WW-premies (in sommige gevallen). Denk aan korting op of kwijtschelding van de basispremie WIA bij onverhoopte arbeidsongeschiktheid van de werknemer.

Geen doorbetaling van loon bij ziekte
Bovendien hoeven bedrijven in geval van ziekte het loon niet door te betalen. Bij ziekte van de medewerker neemt UWV de betalingsverplichting voor onbepaalde tijd over.

Contact met consulent van UW
Sommige bedrijven nemen na een detachering een medewerker zelf in dienst via Begeleid werken. Voordeel daarvan is dat een bedrijf deze medewerker dan al goed kent. Bovendien kunnen zowel werknemer als werkgever contact opnemen met een consulent van UW als dit nodig is. Deze begeleiding blijft, óók nadat de arbeidsovereenkomst is getekend.

Deel op facebook

Deel op Twitter