UW werkt met werkgevers en gemeente aan nieuwe samenwerkingsverbanden

UW werkt met werkgevers en gemeente aan nieuwe samenwerkingsverbanden om meer mensen aan werk te helpen.

De komst van de Participatiewet per 1 januari 2015 in combinatie met het door werkgevers, werknemers en kabinet gesloten sociaal akkoord heeft vergaande gevolgen voor de wijze waarop mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan passend werk geholpen gaan worden.

Het doel van alle nieuwe maatregelen en afspraken komt vooral hier op neer: meer banen bij reguliere werkgevers voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken - mensen met een arbeidsbeperking, met een bijstandsuitkering, jonggehandicapten. Realisatie van dit doel vraagt om meer dan het verder bewandelen van gebaande paden. Daarom zet UW in op creatieve en innovatieve samenwerkingsverbanden met partijen die daar belang bij hebben: werkgevers en gemeenten.

Werkgevers
Dagelijks gaan meer dan 750 UW-medewerkers aan de slag bij bedrijven en instellingen in stad en regio Utrecht: ze maken schoon en onderhouden planten in kantoren van bedrijven en gemeenten, ze werken in groepsdetacheringen bij productiebedrijven en supermarkten waarbij complete productieprocessen overgenomen worden, ze zijn individueel gedetacheerd als conciërge bij scholen, als keetmedewerkers in de bouw, als werfmedewerkers bij een afvalverwerkingsbedrijf, enzovoort enzovoort. De huidige samenwerkingsconstructie – UW is werkgever van de mensen en bedrijven betalen UW een vergoeding voor de dienstverlening – komt op termijn onder druk te staan door de aangekondigde maatregelen.

Het is onze overtuiging en ervaring dat bedrijven ook in de nieuwe situatie geïnteresseerd zijn in en belang hebben bij samenwerking. Belangrijkste overwegingen: werkgevers hebben zich gecommitteerd aan het sociaal akkoord, willen inhoud geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en zijn bereid hun deuren te openen voor geschikte, gemotiveerde en goed begeleide medewerkers, zeker als de economie weer aantrekt.

Gemeente
Gemeenten zijn straks verantwoordelijk voor het aan het werk helpen van hun inwoners die onder de Participatiewet vallen. Gemeenten hebben er daarom een groot maatschappelijk en financieel belang bij dat zoveel mogelijk mensen een betaalde baan vinden. Omdat gemeenten voor realisatie van het overgrote deel van die banen afhankelijk is van het bedrijfsleven, is intensieve en creatieve samenwerking met het bedrijfsleven noodzakelijk.

UW
UW heeft op dit moment ongeveer 1.400 mensen in dienst, veruit de meesten (1.200) via de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Instroom in de Wsw is niet meer mogelijk na 1 januari 2015. Dat betekent dat het aantal UW-medewerkers door natuurlijk verloop zal afnemen. Daardoor kunnen we onze dienstverlening voor bedrijven in de beproefde constructie – UW is werkgever van de mensen en bedrijven betalen UW een vergoeding voor de dienstverlening – op termijn niet voortzetten op de huidige schaal. Daarom willen we onze in vele jaren opgebouwde expertise in het op passende werkplekken plaatsen en begeleiden van mensen ook op een andere manier gaan inzetten.

Nieuwe vormen van samenwerking werkgevers - gemeente - UW
In het licht van de geschetste ontwikkelingen in wet- en regelgeving en het belang van betrokken partijen, onderzoekt UW al enige tijd samen met werkgevers en gemeente de mogelijkheid van nieuwe vormen van samenwerking. Van iedere partij wordt hierbij een specifieke en onmisbare inbreng gevraagd:

Werkgevers: bereidheid om hun bedrijf open te stellen voor mensen uit de doelgroepen en samen met UW te kijken naar hun bedrijfsprocessen om te bepalen waar mensen ingepast kunnen worden.

Gemeente: zorg voor toeleiding naar UW van mensen die potentie hebben om aan de slag te gaan in het bedrijfsleven, inzet loonkostensubsidie afhankelijk van de productiviteit van de mensen (loonwaardebepaling en daaraan gekoppelde loonkostensubsidie is onderdeel van de Participatiewet), investering van uitbespaarde uitkeringsgelden.

UW: training en (her)plaatsing van mensen op passende werkplekken bij werkgevers, deelnemende werkgevers ondersteunen bij het ontleden van hun bedrijfsprocessen, uitvoering loonwaardebepaling, coaching op de werkplek, tijdelijke detachering van medewerkers in proefperiode.

Deze samenwerking kan diverse vormen krijgen, bijvoorbeeld als joint venture, en kan per branche georganiseerd worden. Ook wordt onderzocht of er externe maatschappelijke investeerders bij betrokken kunnen worden, die de aanloopkosten kunnen financieren tegen een rendement dat afhankelijk is van de resultaten van het project. Elders in Nederland zijn vergelijkbare initiatieven gestart, bijvoorbeeld onder de naam Social Impact Bond in Rotterdam.

Wij denken dat alle partijen profijt hebben van de geschetste samenwerking. We werken er hard aan om reeds in 2014 concrete samenwerkingsverbanden te kunnen afsluiten met werkgevers en gemeente.

Meer informatie
Wilt u meer weten over de initiatieven waaraan UW werkt, neemt u dan contact op met Michel Koot via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 030-2391500.

(21 februari 2014)

Deel op facebook

Deel op Twitter